Ιστορικό Σχολείου


Στο σχολείο μας φέτος φοιτούν 97 μαθητές και εργάζονται 15 εκπαιδευτικοί,  10 στην πρωινή και 5 στην απογευματινή ζώνη. Επίσης εργάζονται  και 5 εκπαιδευτικοί με αγορά υπηρεσιών που προσφέρουν στα παιδιά τα ενδιαφέροντα του ολοήμερου, δηλαδή: Ρομποτική, Εικαστική Αγωγή, Taekwondo, Ρυθμική Γυμναστική και Γαλλικά.